விருந்து ஹால்

Vrindavan Restaurant

சைவ உணவுத் தட்டு ₹ 200 முதல்

அசைவ உணவுத் தட்டு ₹ 300 முதல்

1 உட்புற இடம் 300 நபர்கள்

1 வெளிப்புற இடம் 700 நபர்கள்

+91 93029 1 5152

Tilwara Road, Sagara, New Shastri Nagar, Shastri Nagar, Jabalpur
+91 93029 15152
விருந்து ஹால்
ஒரே மாதிரியான இடங்கள்
Kalchuri Residency MPT

₹ 600/நபர் இல் இருந்து கட்டணம்

70, 150, 350 நபர்களுக்கான 3 உட்புற இடங்கள்

200, 1000 நபர்களுக்கான 2 வெளிப்புற இடங்கள்

500, 1000 நபர்களுக்கான 2 உட்புற + வெளிப்புற இடங்கள்

Hotel Vijan Palace

₹ 335/நபர் இல் இருந்து கட்டணம்

50, 200, 400 நபர்களுக்கான 3 உட்புற இடங்கள்

75 நபர்களுக்கான 1 ரூஃப்டாப் டெரஸ்

Hotel Bagga INN

₹ 300/நபர் இல் இருந்து கட்டணம்

500 நபர்களுக்கான 1 உட்புற இடம்