விருந்து ஹால்

Hotel Roopali Inn

+91 81090 0 1516

859, Maharshi Dayanand, Saraswati Chowk, Opposite Income Tax Office, Napier Town, Jabalpur
+91 81090 01516
+91 95844 65566
http://www.hotelroopali.in/
விருந்து ஹால்
ஒரே மாதிரியான இடங்கள்
Hotel Bagga INN

₹ 300/நபர் இல் இருந்து கட்டணம்

500 நபர்களுக்கான 1 உட்புற இடம்

Kalchuri Residency MPT

₹ 600/நபர் இல் இருந்து கட்டணம்

70, 150, 350 நபர்களுக்கான 3 உட்புற இடங்கள்

200, 1000 நபர்களுக்கான 2 வெளிப்புற இடங்கள்

500, 1000 நபர்களுக்கான 2 உட்புற + வெளிப்புற இடங்கள்

Hotel Vijan Palace

₹ 335/நபர் இல் இருந்து கட்டணம்

50, 200, 400 நபர்களுக்கான 3 உட்புற இடங்கள்

75 நபர்களுக்கான 1 ரூஃப்டாப் டெரஸ்