விருந்து ஹால்

Hotel Dwarika Inn

+91 761 407 0588

Awadhpuri, Marhatal, Jabalpur
+91 761 407 0588
https://www.facebook.com/DwarikaINN/
விருந்து ஹால்
ஒரே மாதிரியான இடங்கள்
Hotel Vijan Palace

₹ 335/நபர் இல் இருந்து கட்டணம்

50, 200, 400 நபர்களுக்கான 3 உட்புற இடங்கள்

75 நபர்களுக்கான 1 ரூஃப்டாப் டெரஸ்

Kalchuri Residency MPT

₹ 600/நபர் இல் இருந்து கட்டணம்

70, 150, 350 நபர்களுக்கான 3 உட்புற இடங்கள்

200, 1000 நபர்களுக்கான 2 வெளிப்புற இடங்கள்

500, 1000 நபர்களுக்கான 2 உட்புற + வெளிப்புற இடங்கள்

Hotel Bagga INN

₹ 300/நபர் இல் இருந்து கட்டணம்

500 நபர்களுக்கான 1 உட்புற இடம்