விருந்து ஹால்கள்

0

313, Vijan Market, Near Karamchand Chowk, Jabalpur – Near Karamchand Chowk

Shahi Darbar

அதிகபட்ச கொள்திறன்400 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை!தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 335/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம்₹ 440/நபர் முதல்

Gulmohar

அதிகபட்ச கொள்திறன்200 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை!தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 335/நபர் முதல்

Rooftop

அதிகபட்ச கொள்திறன்75 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை!தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 335/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம்₹ 440/நபர் முதல்

Parish

அதிகபட்ச கொள்திறன்50 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை!தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 335/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம்₹ 440/நபர் முதல்

சமையல் வகை: Multicuisine

சிறப்பு அம்சங்கள்: Wi-Fi / இணையம், டிவி திரைகள், குளியலறை, லிஃப்ட், மின்சார காப்பு

Madan Mahal, Nagpur Road, Maheshpur, Jabalpur – Near LIC Building

அதிகபட்ச கொள்திறன்500 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை!தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 300/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம்₹ 600/நபர் முதல்

சமையல் வகை: Multi Cuisine

சிறப்பு அம்சங்கள்: Wi-Fi / இணையம், புரொஜக்டர், டிவி திரைகள், குளியலறை, மின்சார காப்பு

Railway Station Rd, Behind CIRCUIT HOUSE NO 2, Prestige Town, South Civil Lines, Jabalpur – Near Commissioner Bunglow

Samvaad + Shagun Lawn

அதிகபட்ச கொள்திறன்1000 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை!தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 600/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம்₹ 750/நபர் முதல்

Shagun LAwn

அதிகபட்ச கொள்திறன்1000 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை!தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 600/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம்₹ 750/நபர் முதல்

Bandan Hall

அதிகபட்ச கொள்திறன்350 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை!தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 600/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம்₹ 750/நபர் முதல்

Bandan Hall + Bansuri Lawn

அதிகபட்ச கொள்திறன்500 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை!தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 600/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம்₹ 750/நபர் முதல்

Samvaad

அதிகபட்ச கொள்திறன்150 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை!தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 600/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம்₹ 750/நபர் முதல்

Bansuri Lawn

அதிகபட்ச கொள்திறன்200 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை!தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 600/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம்₹ 750/நபர் முதல்

Mr. Gates

அதிகபட்ச கொள்திறன்70 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை!தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 600/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம்₹ 750/நபர் முதல்

சிறப்பு அம்சங்கள்: இசைக் கருவிகள், Wi-Fi / இணையம், மேடை, குளியலறை, நீச்சல் குளம், மின்சார காப்பு

920, Lamheta Rd, Bargi Hills, Jabalpur – St. Augustine Senior Secondary School

Lawn

அதிகபட்ச கொள்திறன்2500 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை!அரங்க வாடகை + தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

கட்டணம்₹ 50,000 இலிருந்து வாடகை + தட்டு ஒன்றிற்கு ₹ 180 இலிருந்து

kohinoor

அதிகபட்ச கொள்திறன்1500 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை!அரங்க வாடகை + தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

கட்டணம்₹ 30,000 இலிருந்து வாடகை + தட்டு ஒன்றிற்கு ₹ 180 இலிருந்து

Lawn

அதிகபட்ச கொள்திறன்1000 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை!அரங்க வாடகை + தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

கட்டணம்₹ 25,000 இலிருந்து வாடகை + தட்டு ஒன்றிற்கு ₹ 180 இலிருந்து

Vanquet Hall

அதிகபட்ச கொள்திறன்300 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை!அரங்க வாடகை + தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

கட்டணம்₹ 11,000 இலிருந்து வாடகை + தட்டு ஒன்றிற்கு ₹ 180 இலிருந்து

சமையல் வகை: Multi Cuisine

சிறப்பு அம்சங்கள்: மேடை, குளியலறை, ஹீட்டிங்

Bhanvartal Extension, Opp Museum, Napier Town, Marhatal, Jabalpur

1 உட்புற இடம் மற்றும் 1 வெளிப்புற இடம்300, 500 நபர்கள்

சமையல் வகை: Indian, Chinese

சிறப்பு அம்சங்கள்: Wi-Fi / இணையம், மேடை, புரொஜக்டர், டிவி திரைகள், குளியலறை

Railway Station Compound, South Civil Lines, Jabalpur – Near VIP Gate

Terrace For 400 Guests

அதிகபட்ச கொள்திறன்400 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை!தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 480/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம்₹ 560/நபர் முதல்

Hall 1 + Hall 2 For 220 Guests

அதிகபட்ச கொள்திறன்220 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை!தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 480/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம்₹ 560/நபர் முதல்

Hall For 120 Guests

அதிகபட்ச கொள்திறன்120 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை!தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 480/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம்₹ 560/நபர் முதல்

Hall For 80 Guests

அதிகபட்ச கொள்திறன்80 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை!தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 480/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம்₹ 560/நபர் முதல்

சமையல் வகை: Multi Cuisine

சிறப்பு அம்சங்கள்: மேடை, புரொஜக்டர், டிவி திரைகள், குளியலறை, மின்சார காப்பு

Russel Chowk, Dr. Barat Road, Napier Town, Jabalpur – Near Arya Samaj Mandir

Lawn For 1500 Guests

அதிகபட்ச கொள்திறன்1500 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை!தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 430/நபர் முதல்

Hall For 400 Guests

அதிகபட்ச கொள்திறன்400 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை!தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 430/நபர் முதல்

சமையல் வகை: Multi Cuisine

சிறப்பு அம்சங்கள்: மேடை, புரொஜக்டர், டிவி திரைகள், குளியலறை, மின்சார காப்பு

Vijay Nagar, Jabalpur – Near S.B.I Building

அதிகபட்ச கொள்திறன்1500 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை!அரங்க வாடகை + தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

கட்டணம்₹ 1,40,000 இலிருந்து வாடகை + தட்டு ஒன்றிற்கு ₹ 300 இலிருந்து

சமையல் வகை: Multi Cuisine

சிறப்பு அம்சங்கள்: மேடை, டிவி திரைகள், குளியலறை, மின்சார காப்பு

Bargi Hills Colony, Bargi Hills Sagda, Tilwara Road, Jabalpur – Near Gyan Nanda

அதிகபட்ச கொள்திறன்1500 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை!அரங்க வாடகை + தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

கட்டணம்₹ 51,000 இலிருந்து வாடகை + தட்டு ஒன்றிற்கு ₹ 175 இலிருந்து

சமையல் வகை: Chinese, Indian

சிறப்பு அம்சங்கள்: மேடை, புரொஜக்டர், டிவி திரைகள், குளியலறை, மின்சார காப்பு

Russel Chowk, Napier Town, Jabalpur

1 உட்புற இடம் மற்றும் 1 வெளிப்புற இடம்75, 150 நபர்கள்

சமையல் வகை: Indian, Chinese

சிறப்பு அம்சங்கள்: Wi-Fi / இணையம், மேடை, புரொஜக்டர், டிவி திரைகள், குளியலறை, ஹீட்டிங்

31-32, Killai Rd, Imalia, Damoh, Jabalpur

1 வெளிப்புற இடம்2000 நபர்கள்

சமையல் வகை: Indian, Chinese

சிறப்பு அம்சங்கள்: மேடை, புரொஜக்டர், டிவி திரைகள், குளியலறை

Mandla - Jabalpur Road, Pipariya, Jabalpur

1 உட்புற இடம் மற்றும் 1 வெளிப்புற இடம்300, 1500 நபர்கள்

சமையல் வகை: Multi-cuisine

சிறப்பு அம்சங்கள்: குளியலறை

Delite Taklies Rd, Prestige Town, South Civil Lines, Jabalpur

1 உட்புற இடம்300 நபர்கள்

சமையல் வகை: Multi-cuisine

சிறப்பு அம்சங்கள்: Wi-Fi / இணையம், மேடை, புரொஜக்டர், டிவி திரைகள், குளியலறை, ஹீட்டிங்

Pandit Ravishankar Shukla Stadium, Opposite Wright Town, Jabalpur

2 உட்புற இடங்கள் மற்றும் 1 வெளிப்புற இடம்80, 150, 1000 நபர்கள்

சமையல் வகை: Multi-cuisine

சிறப்பு அம்சங்கள்: Wi-Fi / இணையம், மேடை, புரொஜக்டர், டிவி திரைகள், குளியலறை

114/2 and 107, Tilahri, Jabalpur Rd, Jabalpur

2 உட்புற இடங்கள் மற்றும் 2 வெளிப்புற இடங்கள்220, 700, 1000, 1200 நபர்கள்

சமையல் வகை: Multi-cuisine

சிறப்பு அம்சங்கள்: Wi-Fi / இணையம், மேடை, புரொஜக்டர், டிவி திரைகள், குளியலறை

Jayanti Complex, Marhatal, Naya Mohalla, Jabalpur

4 உட்புற இடங்கள்35, 40, 120, 600 நபர்கள்

சமையல் வகை: Multi-cuisine

சிறப்பு அம்சங்கள்: Wi-Fi / இணையம், மேடை, புரொஜக்டர், டிவி திரைகள், குளியலறை, ஹீட்டிங்

Ground Floor, Arpit Apartment, Near Nagrath Chowk, In front of Christ Church Girl School, South Civil Lines, Jabalpur

2 உட்புற இடங்கள் மற்றும் 1 வெளிப்புற இடம்50, 100, 1000 நபர்கள்

சமையல் வகை: Indian, Chinese, Thai, Tandoor

சிறப்பு அம்சங்கள்: Wi-Fi / இணையம், மேடை, புரொஜக்டர், டிவி திரைகள், குளியலறை

Opp Hawabagh Church, Gorakhpur Main Road, Ratan Colony, Gorakhpur, Jabalpur

2 உட்புற இடங்கள்130, 175 நபர்கள்

சமையல் வகை: Multi-cuisine

சிறப்பு அம்சங்கள்: Wi-Fi / இணையம், மேடை, புரொஜக்டர், டிவி திரைகள், குளியலறை

Bhedhaghat Road, Jasuja City, Dhanvantari Nagar, Jabalpur – Near Bhedhaghat Road

Floor Of Fountain

அதிகபட்ச கொள்திறன்2500 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை!தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 700/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம்₹ 850/நபர் முதல்

Marriage Mahal

அதிகபட்ச கொள்திறன்1000 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை!தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 700/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம்₹ 850/நபர் முதல்

Machan

அதிகபட்ச கொள்திறன்400 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை!தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 700/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம்₹ 850/நபர் முதல்

Hall 2 For 200 Guests

அதிகபட்ச கொள்திறன்200 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை!தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 500/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம்₹ 750/நபர் முதல்

Hall 1 For 75 Guests

அதிகபட்ச கொள்திறன்75 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை!தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 500/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம்₹ 750/நபர் முதல்

சமையல் வகை: Multi Cuisine

சிறப்பு அம்சங்கள்: மேடை, புரொஜக்டர், டிவி திரைகள், குளியலறை, மின்சார காப்பு

South Civil Lines, Govindh Bhavan Colony, Jabalpur – Near Jackson Petrol Pump

Hall + Lawn For 1000 Guests

அதிகபட்ச கொள்திறன்1000 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை!தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 800/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம்₹ 900/நபர் முதல்

Sangam

அதிகபட்ச கொள்திறன்500 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை!தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 80/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம்₹ 900/நபர் முதல்

Jamuna

அதிகபட்ச கொள்திறன்150 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை!தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 800/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம்₹ 900/நபர் முதல்

Ganga

அதிகபட்ச கொள்திறன்80 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை!தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 800/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம்₹ 900/நபர் முதல்

Saraswati

அதிகபட்ச கொள்திறன்50 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை!தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 800/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம்₹ 900/நபர் முதல்

சமையல் வகை: Multi Cuisine

சிறப்பு அம்சங்கள்: மேடை, புரொஜக்டர், டிவி திரைகள், குளியலறை, மின்சார காப்பு

மேலும் 17 ஐக் காண்பி