விருந்து ஹால்

Kalchuri Residency MPT

சைவ உணவுத் தட்டு ₹ 600 முதல்

அசைவ உணவுத் தட்டு ₹ 750 முதல்

3 உட்புற இடங்கள் 70, 150, 350 நபர்கள்

2 வெளிப்புற இடங்கள் 200, 1000 நபர்கள்

2 உட்புற + வெளிப்புற இடங்கள் 500, 1000 நபர்கள்

+91 73036 0 9424

Railway Station Rd, Behind CIRCUIT HOUSE NO 2, Prestige Town, South Civil Lines, Jabalpur
+91 73036 09424
விருந்து ஹால்