બેન્ક્વેટ હોલ

Hotel Dwarika Inn

+91 761 407 0588

Awadhpuri, Marhatal, Jabalpur
+91 761 407 0588
https://www.facebook.com/DwarikaINN/
બેન્ક્વેટ હોલ
સમાન સ્થાનો
Kalchuri Residency MPT

₹ 600 વ્યક્તિમાંથી કિમંત

70, 150, 350 લોકો માટે 3 ઇન્ડોર જગ્યાઓ

200, 1000 લોકો માટે 2 આઉટડોર જગ્યાઓ

500, 1000 લોકો માટે 2 ઇન્ડોર + આઉટડોર જગ્યાઓ

Hotel Bagga INN

₹ 300 વ્યક્તિમાંથી કિમંત

500 લોકો માટે 1 ઇન્ડોર જગ્યા

Hotel Vijan Palace

₹ 335 વ્યક્તિમાંથી કિમંત

50, 200, 400 લોકો માટે 3 ઇન્ડોર જગ્યાઓ

75 લોકો માટે 1 છતવાળું ટેરેસ