બેન્ક્વેટ હોલ

Hotel Kalchuri Residency

વેજ પ્લેટ ₹ 550 માંથી

નોન વેજ પ્લેટ ₹ 700 માંથી

1 ઇન્ડોર જગ્યા 250 લોકો

1 આઉટડોર જગ્યા 1000 લોકો

+91 76126 7 8491

Near Circuit House, Railway Station Rd, Prestige Town, South Civil Lines, Jabalpur
+91 76126 78491
https://www.facebook.com/KalchuriJabalpur/?rf=360448090727927
kalchuri@mptdc.com
બેન્ક્વેટ હોલ
સમાન સ્થાનો
Kalchuri Residency MPT

₹ 600 વ્યક્તિમાંથી કિમંત

70, 150, 350 લોકો માટે 3 ઇન્ડોર જગ્યાઓ

200, 1000 લોકો માટે 2 આઉટડોર જગ્યાઓ

500, 1000 લોકો માટે 2 ઇન્ડોર + આઉટડોર જગ્યાઓ

Hotel Bagga INN

₹ 300 વ્યક્તિમાંથી કિમંત

500 લોકો માટે 1 ઇન્ડોર જગ્યા

Hotel Vijan Palace

₹ 335 વ્યક્તિમાંથી કિમંત

50, 200, 400 લોકો માટે 3 ઇન્ડોર જગ્યાઓ

75 લોકો માટે 1 છતવાળું ટેરેસ