બેન્ક્વેટ હોલ

Hotel Wardhman

વેજ પ્લેટ ₹ 300 માંથી

1 ઇન્ડોર જગ્યા 50 લોકો

1 આઉટડોર જગ્યા 100 લોકો

+91 761 403 3253

Russel Chowk, Napier Town, Jabalpur
+91 761 403 3253
+91 761 400 6003
+91 761 400 6002
https://www.facebook.com/hotelwardhaman/
http://www.hotelwardhman.com/
hotelwardhaman@gmail.com
બેન્ક્વેટ હોલ
સમાન સ્થાનો
Kalchuri Residency MPT

₹ 600 વ્યક્તિમાંથી કિમંત

70, 150, 350 લોકો માટે 3 ઇન્ડોર જગ્યાઓ

200, 1000 લોકો માટે 2 આઉટડોર જગ્યાઓ

500, 1000 લોકો માટે 2 ઇન્ડોર + આઉટડોર જગ્યાઓ

Hotel Bagga INN

₹ 300 વ્યક્તિમાંથી કિમંત

500 લોકો માટે 1 ઇન્ડોર જગ્યા

Hotel Vijan Palace

₹ 335 વ્યક્તિમાંથી કિમંત

50, 200, 400 લોકો માટે 3 ઇન્ડોર જગ્યાઓ

75 લોકો માટે 1 છતવાળું ટેરેસ